Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ornecie Przeczytaj artykuł "Udostępnianie informacji publicznej" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.orneta.pl Sun, 03 Mar 2024 01:13:49 +0100 <![CDATA[Udostępnianie informacji publicznej]]> Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Poznańskiej jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Politechnika Poznańska powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Politechnika, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Politechnika powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Politechnikę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Miejski w Ornecie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd Miejski w Ornecie nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Urząd Miejski w Ornecie może także odmówić udzielenia informacji publicznej. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podejmuje Burmistrz.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przesłać do Urzędu Miejskiego w Ornecie za pomocą poniższego wniosku lub też drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Ornecie
ul. Plac Wolności 26
11-130 Orneta
e-mail: umig@orneta.pl

]]>
https://bip.orneta.pl/artykul/udostepnianie-informacji-publicznej Tue, 19 Sep 2023 08:53:00 +0200