W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dofinansowoanie Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników.

RSS

PODSTAWA PRAWNA:

 • 122 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego; 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; 
 • Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24 grudnia 2013 r. ze zm.).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego;

Do wniosku załącza potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:

 • kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby  prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy;
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika (jeśli umowa o pracę z młodocianym pracownikiem została rozwiązana na mocy porozumienia stron należy przedłożyć oświadczenie z inicjatywy której ze stron umowy nastąpiło jej rozwiązanie, jeśli fakt ten nie wynika z przedłożonego świadectwa pracy);
 • kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 • dokumenty potwierdzające status pracodawcy jako rzemieślnika;
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA);
 • kopia umowy spółki cywilnej;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

 

WYOSKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie  za pośrednictwem Burmistrza Ornety w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Załączniki:

Wniosek
pdf, 131 kB
Wytworzył: Łukasz Okapiński
Data wytworzenia: 02.11.2023
Opublikował w BIP: Łukasz Okapiński
Data opublikowania: 02.11.2023 13:42
Liczba pobrań: 13
Formularz pomoc de minimis
doc, 125 kB
Wytworzył: Łukasz Okapiński
Data wytworzenia: 02.11.2023
Opublikował w BIP: Łukasz Okapiński
Data opublikowania: 02.11.2023 13:42
Liczba pobrań: 14
Oświadczenie o powiązaniu.
docx, 16 kB
Wytworzył: Łukasz Okapiński
Data wytworzenia: 02.11.2023
Opublikował w BIP: Łukasz Okapiński
Data opublikowania: 02.11.2023 13:42
Liczba pobrań: 12
Oświadczenie o przejęciu
docx, 15 kB
Wytworzył: Łukasz Okapiński
Data wytworzenia: 02.11.2023
Opublikował w BIP: Łukasz Okapiński
Data opublikowania: 02.11.2023 13:42
Liczba pobrań: 16
Wytworzył: Łukasz Okapiński
Data wytworzenia: 02.11.2023
Opublikował w BIP: Łukasz Okapiński
Data opublikowania: 02.11.2023 13:42
Liczba pobrań: 11
Wytworzył: Łukasz Okapiński
Data wytworzenia: 02.11.2023
Opublikował w BIP: Łukasz Okapiński
Data opublikowania: 02.11.2023 13:42
Liczba pobrań: 11
Odpowiedzialny za treść: Łukasz Okapiński
Wytworzył: Łukasz Okapiński
Data wytworzenia: 02.11.2023
Opublikował w BIP: Łukasz Okapiński
Data opublikowania: 02.11.2023 13:42
Ostatnio zaktualizował: Łukasz Okapiński
Data ostatniej aktualizacji: 02.11.2023 13:50
Liczba wyświetleń: 41
Drukuj Zapisz do PDF
wersje